Porod doma: Podpiramo sodelovanje

Z Odlokom o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je bilo 31. 3. 2020 sprejeto, da se prekine izvajanje načrtovanih porodov na domu (Uradni list RS, št. 40/2020).

Pri Naravnih začetkih smo v predlogu za odlično obporodno skrb v Sloveniji (Porodna pobuda: Odlična obporodna skrb, http://www.mamazofa.org/akcije/porodna-pobuda) leta 2010 med drugimi postavkami zapisali: »Zagotovljena je izbira porodnih okolij z ustrezno strokovno pomočjo. Za porod z majhnim tveganjem ženska izbira med porodnišnicami, samostojnimi porodnimi centri in porodom doma na podlagi objektivnih informacij o prednostih in tveganjih.« V središču naše pozornosti je kakovostna porodna skrb ne glede na mesto poroda. Podpiramo spoštljivo in usklajeno sodelovanje babiške in ginekološko-porodniške stroke v dobrobit matere in otroka.

Pričakovali bi, da pred uvedbo začasnih ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 odločevalci in samostojne babice, ki pomagajo pri načrtovanih porodih doma, skupaj pregledajo prednosti in tveganja načrtovanega poroda doma v novih okoliščinah in najdejo ustrezne rešitve; proces oblikovanja ukrepov bi vključeval tudi predstavnice uporabnic.

Ukrep prekinitve izvajanja načrtovanih porodov doma ostaja v veljavi kljub temu, da so bile preklicane prekinitve izvajanja zdravstvenih storitev, uvedene z odlokom z dne 31. 3. 2020. Tudi v tej situaciji pričakujemo vključujoče sodelovanje vseh vpletenih, da bi oblikovali primerne rešitve.

Predlagamo, da odločevalci in babice, ki pomagajo pri porodih doma, v sodelovanju s predstavniki uporabnic pregledajo rezultate teh omejitev in sedaj, ko je epidemija preklicana, pripravijo predloge ukrepov za različna porodna okolja tudi ob morebitni ponovitvi epidemije.

Zagovarjamo, da žensko pri porodu spremljajo bližnji po njeni izbiri. Z ukrepi zaradi epidemije partnerji oziroma bližnje osebe in porodne spremljevalke niso smele biti prisotne. Predlagamo, da porodnišnice in odločevalci v sodelovanju z uporabnicami in predstavniki uporabnic pregledajo rezultate teh omejitev in sedaj, ko se razmere umirjajo, pripravijo rešitve, ki bodo vključevale ustrezno podporo bližnjih ženski med porodom tudi ob morebitni ponovitvi epidemije.

Irena Šimnovec in dr. Zalka Drglin, Združenje Naravni začetki

Ljubljana, 15. junij 2020