PROJEKT FILMDOK: POSTAJA OČE, POSTAJA MAMA - izjava za javnost

Kako je, ko postajaš oče in ko postajaš mama?

 Projekt  FILMDOK: Postaja Oče, postaja Mama

 izjava za javnost

»… dragoceno je slišati moškega, kako je doživljal nosečnost in porod, dobila sem popolnoma drug uvid …«

V petnajstletnem delovanju Združenja Naravni začetki se osredotočamo na čas nastajanja družine in njenega širjenja. Vemo, da se s prihodom otroka razmerja v partnerskem odnosu pretresejo in nato na novo vzpostavljajo. Po naših izkušnjah je to tudi čas, ko se zaradi spreminjajočih se prednostnih nalog in dinamike družinskega življenja določeni vzorci utrjujejo in delujejo dolgoročno na kakovost življenja družine in posameznikov v njej. Lahko gre za »podedovane« ali na novo premišljene in dogovorjene vzorce. Ti vplivajo tudi na način, kako otroci doživljajo vlogo matere in očeta, in tako oblikujejo prve predstave o ženskosti in moškosti tistih, ki bodo v prihodnosti te vloge tudi živeli.

V času nosečnosti, poroda in poporodnega obdobja je za zdravo žensko običajno, da je veliko več vpeta tudi v zdravstveni sistem, kot pa je bila pred tem. Oče je danes vedno bolj prisoten tudi v nosečnosti, pri porodu in po njem, torej vstopa tudi v ginekološko ambulanto, porodnišnico, pediatrično ambulanto v imenu zdravja svoje partnerke in otroka. V zdravstvenem sistemu se sicer krepi znanje o neenakosti med spoloma, še posebej, kar se tiče stereotipnih predstav o materinstvu in očetovstvu, je pa še veliko vrzeli v znanju, spretnostih in prenosu iz teoretskega razumevanja pomenov neenakosti za zdravje in kakovost življenja žensk, moških in otrok v praktično delovanje in pri komunikaciji z moškimi in ženskami v obporodnem obdobju.

S projektom FILMDOK: Postaja Oče, postaja Mama bomo na ustvarjalen in za ciljne skupine zanimiv način prispevati k demokratizaciji vsakdanjega življenja žensk in moških v družinskem življenju s krepitvijo enakopravnosti med spoloma v očetovski in materinski vlogi.

S kratkimi dokumentarnimi filmi, pisnimi sporočili, predavanjem na javnem dogodku (ki bo v začetku oktobra 2016) ter medijskimi sporočili bomo informirali, osveščali in opolnomočili moške in ženske v reproduktivnem obdobju - bodoče starše, starše pa tudi stare starše - za sodelovalno in enakovredno starševstvo na samem začetku družinskega življenja. Z našimi dejavnostmi bomo informirali in osveščali tudi zdravstvene in druge strokovnjake, splošno javnost in odločevalce o pomenu tega za kratkoročno in dolgoročno zdravje in kakovost ter demokratizacijo vsakdanjega življenja.
S snemanji in predvajanji kratkih dokumentarnih filmov, ki so osrednji del projekta, bomo pokazali  na problem neenakosti spolov v družinskem življenju in v zdravstvenem sistemu v času prehoda v starševstvo, hkrati pa tudi dokumentiramo, kaj moški in ženske doživljajo, kako delujejo in razmišljajo na poti v starševstvo, kje zaznavajo neenakosti ter kako skozi svoje notranje procese spreminjajo sebe in odnos do partnerja/partnerice in do predpostavljene samoumevne vloge očeta in mame. Obenem starši pričujejo o zunanjih pogojih, ki omogočajo ali pa ovirajo enakost spolov v družini, v zdravstvenih ustanovah in družbi nasploh. Z dokumentarnim filmskim pristopom osveščamo in (se) učimo vlog mater in očetov iz tega, kar je, kakor živijo drugi iz našega neposrednega kulturnega okolja, iz pristnih izkušenj, iz življenja samega, spodbujamo aganžma vsakega posameznika in posameznice in ju okrepimo s pričevanjem o poti v polno življenje matere in očeta, ki vključuje spremembe v notranjem in zunanjem življenju.

Projekt FILMDOK sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

MDDSZ ni odgovorno za informacije, ki jih vsebuje gradivo, in za njihovo nadaljnjo uporabo, ker predstavljajo poglede avtoric.